Lux beeldmerk1

logo cefaly2 color

Wetenschappelijk onderzoek

 

  piquet  schoe  2313 

russo Ried cerebr 

De eerste belangrijke publicatie over Cefaly is die van Piquet et al. in BMC Neurology, waarin het sedatieve effect van Cefaly bij gezonde patiënten wordt aangetoond. De uitkomsten van de specifieke tests binnen dit onderzoek zijn belangrijk voor de begripsvorming van het werkingsmechanisme van craniële neurostimulatie, met name ten aanzien van de effecten op de nociceptieve en migrainedrempel. 
Piquet et al, Supraorbital Transcutaneous Neurostimulation has sedative effects in healthy subjects, BMC Neurology 2011 Oct 28;11135

De tweede belangrijke publicatie betreft de PREMICE studie, een gerandomiseerde dubbelblinde multicenter studie naar de effecten van Cefaly bij migraine, die heeft plaatsgevonden in vijf Belgische universitaire hoofdpijncentra. Het artikel hierover is op 19 februari 2013 gepubliceerd in Neurology. De PREMICE studie heeft aangetoond dat in de Cefaly testgroep na drie maanden het aantal migrainedagen per maand significant afnam, terwijl deze in de placebogroep licht toenam. Belangrijk is de 50% responder rate: 38,1% van de patiënten in de testgroep had een afname van meer dan 50% van het aantal migrainedagen. Hiermee kan Cefaly zich meten met de beste gangbare pharmacologische middelen tegen migraine. De medicatie-inname nam af met ruim 37% in de Cefaly testgroep en met 75% in de respondergroep, die positief reageerde op de Cefaly.
Schoenen et al, Migraine prevention with a supraorbital transcutaneous stimulator, Neurology February 19, 2013 80697-704

De volgende publicatie betreft de follow-up studie over een groep van meer dan 2000 Cefaly gebruikers. Hierover heeft een posterpresentatie plaatsgevonden op het IHC in Boston (juni 2013). De studie laat zien dat 53,4% van de 2313 patiënten tevreden was over de Cefaly en bereid was tot aanschaf van het apparaat. 4,3% van de patientengroep rapporteerde één of meer bijwerkingen maar geen daarvan waren ernstig. Geconcludeerd werd dat supraorbitale transcutane neurostimulatie een veilige en goed verdraagbare methode is en dat de bereidheid van ruim 50% van de patiëntengroep om tot aanschaf over te gaan de effectiviteit waarschijnlijk maakt
Magis et al, Safety and Efficiency of Supraorbital Transcutaneous Neurostimulation with the Cefaly Device for Headache Treatment: Outcome of a Prospective Registry on 2,313 patients, Cephalalgia Volume 33, Number 8 (Supplement) June 2013

Russo et al onderzochten in 2015 de veiligheid en effectiviteit van Cefaly in een groep van 24 patienten met migraine. 4 personen uit deze groep werden niet meegenomen in de statistische analyse omdat men de Cefaly minder dan 2/3 van het voorgeschreven aantal keren gebruikt had. Van de overgebleven groep van 20 personen werd een 50% reductie van het aantal migraine-aanvallen en migrainedagen aangetoond in 81% resp 75%.
Russo et al Transcutaneous supraorbital neurostimulation in 'de novo' patients with migraine without aura The Journal of Headache and Pain (2015) 1669

In 2015 vercheen een artikel van de Zwitserse neuroloog Riederer, waarin hij het verrichte wetenschappelijke werk ten aanzien van de Cefaly beschrijft en het nut van de methode belicht in relatie tot gangbare anti migraine medicatie. Riederer concludeert dat Cefaly vanwege de afwezigheid van bijwerkingen probleemloos kan worden ingezet als alternatief bij resistentie tegen of sterke bijwerkingen van anti-migraine medicatie of wanneer de patient de voorkeur geeft aan non-medicamenteuze behandeling. Het kan tevens goed worden ingezet in combinatie met medicatie. 
Riederer et al Transc Supraorbital Nerve Stim (t-SNS) with the Cefaly Device for Migraine Prevention A Review of the Available Data, Pain Therapy 2015 Oct 14

Magis et al. publiceerden in 2016 de resultaten van onderzoek naar de effecten van Cefaly op het cerebrale metabolisme. Deze studie werd verricht in het kader van de internationale Euroheadpain studie onder leiding van Michel Ferrari. Aan het onderzoek namen 28 personen deel: 14 met episodische migraine en 14 zonder migraine. Alle deelnemende personen ondergingen bij aanvang een 18F-FDG-PET scan. Patiënten in de migrainegroep bleken hypometabolisch in bepaalde delen van het fronto-temporale gebied ten opzichte van de controlegroep. De personen in de migrainegroep ondergingen vervolgens gedurende drie maanden een dagelijkse behandeling met STS (Cefaly), waarna opnieuw een PET scan werd gemaakt. Deze wees een normalisatie van het hypometabolisme in het fronto-temporale gebied uit.
Magis et al Cerebral metabolism before and after ETNS in episodic migraine, Cephalalgia 2016

Indien u interesse hebt in de reeds verschenen artikelen danwel abstracts, nodigen wij u uit dit kenbaar te maken per email: info@luxmedical.nl