Lux beeldmerk1

Logoatys

  • Start
  • Teendruk en compressietherapie

Teendruk en compressietherapie

Zwachtelen

 

Uit: richtlijn veneuze pathologie varices diep neveuze ziekte ulcus cruris compressie therapie © 2014, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)

De belangrijkste contra-indicatie voor compressietherapie is arteriële insufficiëntie.

Een (te) hoge druk kan de bloedtoevoer naar de huid en het onderhuidse weefsel verminderen en leiden tot necrose en ulceratie. Dit geldt met name voor patiënten bij wie de arteriële doorbloeding reeds verminderd is. Belangrijk is hier voor het starten met de behandeling onderzoek naar te doen in de vorm van een enkel/arm index. Bij patiënten met diabetes mellitus dienen teendrukken gemeten te worden.

 

Meerdere studies tonen aan dat tot 30% van het totale aantal patiënten met een ulcus cruris perifeer arterieel vaatlijden heeft. De ulcera kunnen hierbij een gevolg zijn van dit perifeer arterieel vaatlijden alleen, of gecombineerd zijn met veneuze insufficiëntie. Lokalisatie van het ulcus kan een aanwijzing zijn voor perifeer arterieel vaatlijden. 
Voor een juiste inschatting van de aanwezigheid en ernst van dit perifeer arterieel vaatlijden volstaan de anamnese en het lichamelijk onderzoek niet en is aanvullend vaatfunctie onderzoek nodig voor de juiste diagnose en een daarbij horend behandeladvies. Het palperen van de enkel/voetrugarterie is onvoldoende sensitief gebleken, zelfs in ervaren handen, en sluit arterieel lijden dus niet uit. Het meten van de enkel/arm index geeft wel een betrouwbare aanwijzing voor de aanwezigheid van arteriële insufficiëntie. Bij patiënten met diabetes mellitus is het meten van de enkel/arm index niet altijd betrouwbaar wegens het niet samendrukbaar zijn van de arteriën (mediasclerose). Zie ook de CBO Consensus diagnostiek en behandeling van arteriële claudicatio intermittens (1997).
Bij patiënten met arteriële insufficiëntie kan een teendrukmeting objectieve informatie over het niveau en de ernst van de ziekte geven. Bij het onderzoek wordt de teendruk vergeleken met de druk van de arteria brachialis. De normale teendruk index is 0,8-0,9. Bij een index waarde van 0,3 of minder (teendruk 40 mmHg of minder) is sprake van een kritieke arteriële insufficiëntie.